Συμψηφισμός Ειδικού Προστίμου Αυθαιρέτων

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4178 2013 δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για τη στατική επάρκειά τους, για τις κατασκευές πριν το 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου. 

Αντί λοιπόν να πληρωθεί το προβλεπόμενο ποσό για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, με τη μορφή προστίμου, μπορεί να πληρωθεί έως και το 50% αυτού, με τη μορφή επένδυσης στο ακίνητο με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχης ζεστού νερού χρήσης) ή τη στατική ενίσχυσή του.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(άρθρο 20§3 του Ν.4178/13)

Με τις Αποφ. 42554 & 42575, ΦΕΚ 2440/15-9-14, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για το συμψηφισμό της δαπάνης υλοποίησης ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης κτιρίων (ή –συνδυαστικά- και των δύο), μέχρι το 50% του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων που υπάγονται στο Ν4178/13, αφού αφαιρεθεί το παράβολο.

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

a. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μέχρι τις 31-12-2002
• Λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν μέχρι τις 28-7-2011
με τις εξής προϋποθέσεις:

• Δεν έχουν λάβει επιδότηση (κρατική ή από συγχ/να προγράμματα της ΕΕ, πχ από το «εξοικονομώ κατ' οίκον» )
• Ενεργειακή αναβάθμιση κατά 1 κατηγορία ή βελτίωση ενεργ. απόδοσης κατά 30%

Παρατηρήσεις:
Δεν προσδιορίζεται αν με τον όρο «κατασκευάστηκαν» νοείται η έναρξη εργασιών, η περαίωση πχ φέροντος οργανισμού, η πλήρης περαίωση κλπ
o Η διάταξη εφαρμόζεται και σε κτίρια που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά σύμφωνα με τα παραπάνω πριν την υπαγωγή του αυθαιρέτου στο Ν.4178/13 (βλ. άρθρο 4 – Το αντίθετο αναφέρεται στο άρθρο 1§1).

b. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Όπως προβλέπεται στο Κεφ. 3 του προγράμματος «εξοικονομώ κατ' οίκον» (ΦΕΚ Β' 54/11), με επί πλέον κατηγορίες της αναβάθμισης σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης, χωρίς όμως γι' αυτά να έχει καθοριστεί ενιαίο τιμολόγιο (βλ. άρθρο 1 Αποφ. 42575/14).
Δεν περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις σε συστήματα αερισμού, φωτισμού.

c. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 1, Αποφ. 42554, ΦΕΚ 2440/14)
• Υπαγωγή του αυθαιρέτου στο Ν.4178/13
• Ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου για συμψηφισμό προστίμου
• Αντίγραφο αδείας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την ΥΔΟΜ-ΑΤ, αν απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών (προαπαιτείται εξόφληση του 30% του προστίμου)
• Παραστατικά δαπανών
• Αρχικό και τελικό ΠΕΑ
• Πόρισμα του ενεργειακού επιθεωρητή της τελικής επιθεώρησης
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
a. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μέχρι τις 31-12-2002
με τις εξής προϋποθέσεις:

• Δεν έχουν λάβει επιδότηση (κρατική ή από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ) για εργασίες επισκευής, ενίσχυσης ΦΟ, αποκατάστασης ζημιών από σεισμό, πυρκαϊά κλπ
(ΠαρατηρήσειςΔεν προσδιορίζεται αν με τον όρο «κατασκευάστηκαν» νοείται η έναρξη εργασιών, η περαίωση πχ φέροντος οργανισμού, η πλήρης περαίωση κλπ)

b. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• Δαπάνες για υλικά, εξοπλισμό, εργατικά κλπ για την ολοκλήρωση του έργου, για προϋπολογισμό σύμφωνα με το τιμολόγιο της Απόφασης για την αποκατάσταση κτιρίων από φυσικές καταστροφές (ΦΕΚ Β'3201/11).
• Δαπάνη για ελέγχους δόμησης (πχ αμοιβή ελεγκτού δόμησης)
• Δαπάνη για μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης, όταν δεν είναι υποχρεωτικές από το Ν.4178/13 (βλ.άρθρο 11§8), για μέγιστο ποσό ίσο με το 2.50% του ειδικού προστίμου. Δηλ. ισχύει όπου επιβάλλεται η υποβολή μόνο του ΔΕΔΟΤΑ (για κατοικίες κλπ).

c. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 1, Αποφ. 42554, ΦΕΚ Β'2440/14)
• Υπαγωγή του αυθαιρέτου στο Ν.4178/13
• Ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου για συμψηφισμό προστίμου
• Παραστατικά δαπανών
• Αντίγραφα ΔΕΔΟΤΑ και στατικής μελέτης (αν είναι υποχρεωτική).
• Αντίγραφο αδείας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την ΥΔΟΜ-ΑΤ, αν απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
(Προϋποθέσεις έκδοσης αδείας δόμησης:
1.Μη αύξηση του όγκου του κτιρίου (άρθρο 25§5 του Ν4178/13),
2. Εφαρμογή της Αποφ. ΔΙΔΑΠ/οικ.372, ΦΕΚ Β'1457/5-6-14 (άρθρα 4,6)
• Πόρισμα ελεγκτή δόμησης
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη

Γενικές παρατηρήσεις:
• Στις επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνονται εργασίες, υλικά, αμοιβές μηχανικού κλπ
• Οι επιδοτούμενες δαπάνες προσαυξάνονται τελικά με τον αντίστοιχο ΦΠΑ.
• Οι ευεργετικές διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά για παρεμβάσεις μετά την 15-9-14 (άρθρο 1§1).
 

Πηγή: www.elem.tee.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.