Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

 

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) απαιτείται στις εξής περιτώσεις :

 

  • Για την έκδοση οικοδομικής αδείας κάθε νεοαναγειρόμενου κτιρίου ή που ανακαινίζεται ριζικά με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ.
  • Για την έκδοση οικοδομικής αδείας και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες).
  • Στην περίπτωση αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής αδείας για παράταση ισχύος.
  • Στην περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση (άνω των 50 τ.μ.) και εφόσον η προσθήκη περιλαμβάνει χώρο ή χώρους που είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι από το υφιστάμενο κτίριο.
  • Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης ενός κτιρίου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και για τις οποίες απαιτείται έκδοση νέας οικοδομικής αδείας εξετάζεται υποχρεωτικά και αιτιολογείται επαρκώς εάν εμπίπτει ή μη στην περίπτωση ριζικής ανακαίνισης.
  • Στην περίπτωση κτιρίου μεικτής χρήσης, και μάλιστα ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και ο έλεγχος της τήρησης των ελαχίστων απαιτήσεων που τίθενται για αυτήν, γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του κτιρίου που στεγάζει διαφορετική χρήση.
  • Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης του κτιρίου στο σύνολό του.