Μελέτες Πυρασφάλειας

 

Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:

 

Α. Κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας

 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται υποβολή στην πολεοδοµία µελέτης παθητικής

πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µόνιµα

συστήµατα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Στην δεύτερη περίπτωση η µελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παραπέµπονται στην πυροσβεστική υπηρεσία όπου ελέγχονται από την άποψη της ενεργητικής πυροπροστασίας και αφού θεωρούνται επιστρέφουν στην πολεοδοµία.

  

 

Β. Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας

 

Η ισχύουσα νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προβλέπει την απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Η μελέτη πυροπροστασίας κατατίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία και εκδίδει το πιστοποιητικό.

 

Σύνταξη µελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας:

 

  • Xώρων αναψυχής (Εστιατόρια, Θέατρα, Κιν/φοι, Ψυχαγωγίας, Εκθέσεων, Χορού, Αθλητικών κέντρων, Γυμναστηρίων, κ.λ.π.)
  • Ξενοδοχείων
  • Καταστημάτων
  • Πρατηρίων υγρών καυσίμων
  • Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών
  • Εκπαιδευτηρίων