Μελέτες Θέρμανσης - Ψύξης

 

Οι μελέτες θέρμανσης - ψύξης του χώρου, σε υπό ανέγερση οικοδομές ή υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή επαγγελματικούς χώρους, υποδεικνύουν το μέγεθος του έργου που απαιτείται και το είδος του εξοπλισμού για την διαμόρφωση ευχάριστου περιβάλλοντος με την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η εφαρμογή των μελετών αυτών, εξοικονομούν πολύ σημαντικά οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για τον χρήστη.

 

Θέρμανση

Για να επιλεγεί το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης, πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιο αναλυτικοί υπολογισμοί όπως είναι η εκτίμηση των θερμικών απωλειών του κτιρίου. Με τον όρο θερμικές απώλειες εννοούμε την ποσότητα εκείνη της ενέργειας (θερμικής) που πρέπει να αποδώσουμε στο χώρο για να διατηρεί σταθερές συνθήκες ανέσεως στο εσωτερικό του. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών γίνεται αφού πρώτα διενεργηθεί αυτοψία στο κτίριο και καταγραφούν όλες τις διαστάσεις του χώρου, τα ανοίγματα, οι θέσεις των θερμαντικών σωμάτων, ο τρόπος θερμομόνωσης, τα πάχη των τοίχων, των δαπέδων, των οροφών, οι προσανατολισμοί, τα γειτονικά κτίρια και διαμερίσματα και οι χρήσεις τους, οι ανάγκες των χρηστών και πολλά άλλα. 

 

Ψύξη

Όπως και για τη θέρμανση, έτσι και για την ψύξη των χώρων, ο υπολογισμός γίνεται μέσω των ψυκτικών φορτίων. Η μελέτη ψυκτικών φορτίων περιλαμβάνει τις ίδιες καταγραφές όπως στις θερμικές απώλειες (αναλυτική κάτοχη, καταγραφή ανοιγμάτων, είδους τοίχων, ανοιγμάτων, οροφών, δαπέδων, καταγραφή γειτνιάζοντων χώρων, σκιάσεων, περιμετρικής βλάστησης κλπ.). Στη συνέχεια ορίζονται οι εσωτερικές απαιτούμενες συνθήκες ανέσεως (στον κλιματισμό υπάρχει η δυνατότητα καθορισμούς θεροκρασίας, υγρασίας και καθαρότητας αέρα) καθώς και τις μέσες εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στην γεωγραφική θέση του κτιρίου.